Servicevoorwaarden


Artikel 1. Identiteit en gegevens Verkoper

"ChefsCotton" is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 77066944  en is gevestigd te ( 1906AR) Limmen, Middenweg 14 (tel.+31(0)251 29 49 74 en per e-mail: info@chefscoton.com) en het btw-nummer is NL003141137B05.

Artikel 2. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder:
 1. Verkoper: ChefsCotton.
 2. Koper: iedere derde met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, en/of aan wie Verkoper een aanbod doet.
  1. Zakelijke Afnemer: de Afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  2. Consument: De Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Levering: feitelijke levering aan Koper, al dan niet aan diens huis-/bedrijfsadres, van de overeengekomen zaken en/of halffabrikaten.
 4. Webshop: de winkel van de Verkoper op www.chefscocotton.com.
 5. Schriftelijk: per brief, fax of e-mail.
 6. Directe schade: verlies van de geleverde artikelen en kosten voor vervanging of herstel.
 7. Indirecte schade: elke andere schade die geen directe schade is.
 8. Gevolgschade: elke andere schade die geen directe schade is.
Artikel 3. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
 1. Met uitsluiting van eventuele koopovereenkomsten en/of andere algemene voorwaarden van Koper, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de gehele rechtsverhouding met Koper en prevaleren ook bij toekomstige onderhandelingen en overeenkomsten.
 2. De verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment aan te passen. De aangepaste algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de Verkoper de Koper op de hoogte heeft gesteld van deze aanpassing.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig wordt bevonden, wordt verworpen of anderszins onverbindend wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen in overleg treden om tot een nieuwe bepaling te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling behouden blijft.
Artikel 4. Aanbieding
 1. De aanbiedingen van de Verkoper zijn vrijblijvende aanbiedingen.
 2. Alle aan zakelijke Kopers aangeboden prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, eventuele in het kader van de Koopovereenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De totale prijzen worden aan de consument gepresenteerd, inclusief alle belastingen en kosten.
 4. Afbeeldingen, opgaven van afmetingen en verdere omschrijvingen door Verkoper zijn niet bindend en dienen slechts om een ​​idee te geven van de collectie.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de koopovereenkomst tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs.
Artikel 5. Koopovereenkomst
 1. Via de Webshop komt een overeenkomst pas tot stand indien Verkoper de bestelling van Koper schriftelijk bevestigt. Deze bevestiging bevat belangrijke kenmerken van de ondertekende overeenkomst (bijv. hoeveelheid, prijs en leveringstermijn).
 2. Verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht en zorgt voor een veilige digitale omgeving.
 3. Indien de aanvaarding van het aanbod voorbehouden of wijzigingen bevat, komt de overeenkomst eerst tot stand nadat Verkoper schriftelijk heeft bevestigd met deze voorbehouden of afwijkingen in te stemmen.
 4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Verkoper binden Verkoper slechts indien laatstgenoemde deze schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Verkoper is niet gebonden aan enige overeenkomst indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat er sprake is van een kennelijke fout of schriftelijke fout
 6. Elke Koopovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6. Herroepingsrecht consument
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product (bij meerdere producten in eenzelfde bestelling: na ontvangst van het laatste product) zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Dit herroepingsrecht sluit uit:
  1. producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet zijn vervaardigd en die worden vervaardigd op basis van individuele keuzes of beslissingen van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, inclusief alle geborduurde producten;
  2. verzegelde producten die vanwege gezondheidsbeschermende of hygiënische maatregelen niet geretourneerd mogen worden en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd;
  3. producten die door hun aard onomkeerbaar zijn vermengd met andere producten bij levering;
  4. Binnen 14 dagen na herroeping van het herroepingsrecht zendt de consument het product op eigen kosten terug, of overhandigt hij dit met eventuele geleverde toebehoren in originele staat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, met inachtneming van de instructies van de verkoper.
  5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper zo spoedig mogelijk overgaan tot terugbetaling, doch binnen 14 kalenderdagen na terugzending of herroepingsrecht.
Artikel 7. Betaling
 1. De koper betaalt de verkoper zonder opschorting of verrekening, voorafgaand aan of bij levering van het product. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen girale betaling te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.
 2. Als de verkoper goede redenen heeft om aan te nemen dat de koper zijn verplichtingen niet of niet op tijd zal nakomen, zal de koper op eerste verzoek van de verkoper onmiddellijk een bevredigende zekerheid stellen en deze zo nodig verhogen om naleving van al zijn verplichtingen.
 3. Indien Koper niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn betaalt, is hij 1% (één procent) rente per maand verschuldigd of zoveel meer als de wettelijke rente (voor zakelijke Kopers: handelsrente) bedraagt aan voor verschuldigde bedragen. Een gedeelte van een maand wordt beschouwd als een volle maand.
 4. Alle door Verkoper gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en incassokosten zijn voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% (vijftien procent) van het gevorderde bedrag, met een minimumbedrag van € 200,- exclusief BTW.
Artikel 8. Levering
 1. De verkoper kan producten in fasen leveren:
  1. In geval van levering aan consumenten blijft de verkoper verantwoordelijk voor risico en schade tot de levering.
  2. Bij levering aan zakelijke Kopers geschiedt verzending door Verkoper voor rekening en risico van de zakelijke Koper onder onverzekerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. Indien Verkoper het transport verzorgt in naam van (en voor rekening en risico van) de zakelijke Koper, zal hij naast de verzendkosten een extra vergoeding in rekening brengen.
  4. Waar van toepassing en voor eigen rekening en risico, zal de zakelijke Koper import- en exportvergunningen of enige andere vereiste officiële vergunning aanvragen, maar ook voldoen aan alle douaneformaliteiten voor het exporteren van producten.
 2. De verkoper zal de koper op de hoogte stellen van de daadwerkelijke leveringsdatum zodra deze door de verkoper is vastgesteld. In geval van een gefaseerde levering zal de Verkoper de Koper op de hoogte brengen van de datum van elke levering.De door de Verkoper opgegeven leveringsdata zullen nimmer als verplicht worden beschouwd, maar de Verkoper zal zich naar beste kunnen inspannen om op tijd te leveren
 3. De Verkoper blijft eigenaar van alle geleverde producten, om als onderpand te dienen voor hetgeen de Koper verschuldigd is met betrekking tot de leveringen door de Verkoper, inclusief rente en kosten.
 4. De Koper heeft op geen enkele wijze controle over producten die onder het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper vallen, veilig in overeenstemming met zijn normale bedrijfsuitoefening en de normale bestemming van de producten.
 5. Voor zendingen buiten Europa is ChefsCotton niet verantwoordelijk voor vertragingen door: - Lokale Feestdagen - Afhandeling bij de douane in het land van bestemming - Stakingen of andere bijzondere gebeurtenissen in het land van bestemming - Retourneren, deze kosten worden niet vergoed
Artikel 9. Keuring bij aflevering
 1. De Koper dient de producten bij aflevering te inspecteren.
 2. In geval van gebreken (bijv. capaciteit, kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen) dient de zakelijke koper de verkoper binnen twee werkdagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen, anders wordt de koper geacht de gekochte producten zonder gebreken te hebben ontvangen.
 3. t13>
 4. Onzichtbare gebreken die redelijkerwijs niet binnen twee werkdagen kunnen worden geconstateerd, dienen binnen 14 kalenderdagen na constatering van het gebrek, dan wel nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld na levering van het product.
 5. Indien de zakelijke Afnemer niet correct heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 9.2, vervalt iedere aansprakelijkheid.
 6. In de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, maatvoering, gewicht en uiterlijk gelden niet als gebreken.
 7. De vervaldatum van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en derden die door Verkoper zijn ingeschakeld bij de uitvoering van een Koopovereenkomst, bedraagt ​​één (1) jaar voor zakelijke Kopers.
Artikel 10. Garantie
 1. De verkoper zal de producten leveren in overeenstemming met de specificaties, kwaliteit en hoeveelheid vermeld in de orderbevestiging, met de eigenschappen die de koper mag verwachten bij normaal gebruik op basis van de overeenkomst.
 2. De in artikel 10.1 bedoelde garantie houdt in dat de Verkoper in geval van een terechte klacht de producten naar eigen goeddunken zal terugnemen, de ontbrekende onderdelen zal aanvullen of een nieuwe levering zal uitvoeren onder voorbehoud van terugzending van het defecte product.
 3. De garantie sluit defecten aan producten uit als gevolg van normale slijtage of schade als gevolg van omstandigheden buiten de macht van de verkoper, inclusief weersomstandigheden of schade toegebracht tijdens verzending.
Artikel 11. Stopzetting
 1. De Verkoper kan de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, beëindigen in de volgende gevallen:
  1. De Koper is in staat van faillissement verklaard of de Wet Incasso Natuurlijke Personen (WSNP) op hem van toepassing verklaard.
  2. De Koper is (voorlopig) surseance van betaling verleend of er wordt beslag gelegd op zijn vermogen.
  3. Het bedrijf van de Koper is geliquideerd of beëindigd.
  4. De Koper voldoet ondanks schriftelijke aanmaning niet aan enige betalingsverplichting.
Artikel 12. Aansprakelijkheid en overmacht
 1. Tenzij schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevend personeel, blijft de aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de geleverde producten waarop de aansprakelijkheid van Verkoper betrekking heeft, en/ of, indien de Verkoper verzekerd is tegen de gevolgen van het betrokken schadegeval, tot ten hoogste het bedrag dat de Verkoper van de verzekeringsmaatschappij zal ontvangen.
 2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, stagnatieschade, immateriële schade en gederfde winst/omzet
 3. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Verkoper aan Koper geleverde producten, waardoor deze derden mogelijk schade hebben geleden.
 4. Het recht op schadevergoeding vervalt binnen één jaar na de gebeurtenis waarop de schade is ontstaan ​​en waarvoor Verkoper aansprakelijk wordt gesteld.
 5. In geval van overmacht aan de zijde van de Verkoper kan hij ofwel de uitvoering van de Koopovereenkomst voor ten hoogste zes maanden opschorten, ofwel de Koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. .
 6. Onder overmacht aan de zijde van Verkoper wordt verstaan ​​elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Koopovereenkomst blijvend of tijdelijk - voor zover niet begrepen in het voorgaande - verhindert: oproer, (bedrijfs)handelingen, personeelstekort, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, onvrijwillig bezitsverlies, het niet tijdig leveren van materialen en producten door leveranciers, belemmerende overheidsmaatregelen en alle onvoorziene omstandigheden in de bedrijfsvoering.
Artikel 13. Klachtenregeling consumenten
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen veertien kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen veertien kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle overeenkomsten die Verkoper is aangegaan en waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen zakelijke Kopers en Verkoper zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Alkmaar.
 3. Verkoper heeft echter te allen tijde het recht een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de zakelijke Koper.
 4. De verkoper kan een geschil waarbij consumenten betrokken zijn, alleen voorleggen aan de woonplaats van de consument.

Artikel 15. Maatwerkartikelen

 1. Wanneer er maatwerk wordt gemaakt naar een standaard product spreekt ChefsCotton van een maatwerk product.
 2. Een op maat gemaakt product kan niet worden geretourneerd, tenzij er sprake is van een wettelijke wanpraktijk door de verkoper (ChefsCotton)
 3. Als we de aanpassingsgegevens niet volledig van de klant ontvangen, kunnen we de bestelling niet verwerken.
 4. ChefsCotton heeft 3-4 weken nodig om jouw gepersonaliseerde bestelling te verwerken, beginnend na het plaatsen van jouw bestelling of na jouw definitieve bevestiging als je onze Design Review Check heeft gebruikt. ChefsCotton kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen.
 5. ChefsCotton kan niet aansprakelijk worden gesteld voor borduurfouten die het gevolg zijn van onjuist doorgegeven informatie.

 6.  Het is niet mogelijk om een ​​aangepaste bestelling te annuleren na betaling of na jouw definitieve bevestiging als je de Design Review Check heeft toegevoegd.

 7. Om een ​​product te kunnen personaliseren met een logo is het noodzakelijk om een ​​borduurkaart te bestellen.
 8. Bij wijzigingen aan het logo zoals maat en/of kleur moet een nieuwe borduurkaart besteld worden.
 9. De borduurkaart blijft eigendom van ChefsCotton en wordt niet gedeeld met onze klanten. Het kan onbeperkt worden gebruikt op ChefsCotton.com.
 10. Wij behouden ons het recht voor om, zonder dat de klant ons hiervoor aansprakelijk kan stellen, wijzigingen in jouw design aan te brengen
 11. De kwaliteit van een bestand heeft een grote invloed op het borduurresultaat. De klant is steeds verantwoordelijk voor het aanleveren van een bestand van voldoende kwaliteit.
 12. Alle productafbeeldingen op de website en onze borduurtool zijn indicatief. Producten en bordurings kunnen afwijken van de preview of afbeelding en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend door de klant.
 13. Kleuren die op een scherm worden weergegeven, kunnen afwijken van de werkelijkheid.


Artikel 2. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder:
 1. Verkoper: ChefsCotton.
 2. Koper: iedere derde met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, en/of aan wie Verkoper een aanbod doet.
  1. Zakelijke Afnemer: de Afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  2. Consument: De Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Levering: feitelijke levering aan Koper, al dan niet aan diens huis-/bedrijfsadres, van de overeengekomen zaken en/of halffabrikaten.
 4. Webshop: de winkel van de Verkoper op www.chefscocotton.com.
 5. Schriftelijk: per brief, fax of e-mail.
 6. Directe schade: verlies van de geleverde artikelen en kosten voor vervanging of herstel.
 7. Indirecte schade: elke andere schade die geen directe schade is.
 8. Gevolgschade: elke andere schade die geen directe schade is.
Artikel 3. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
 1. Met uitsluiting van eventuele koopovereenkomsten en/of andere algemene voorwaarden van Koper, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de gehele rechtsverhouding met Koper en prevaleren ook bij toekomstige onderhandelingen en overeenkomsten.
 2. De verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment aan te passen. De aangepaste algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de Verkoper de Koper op de hoogte heeft gesteld van deze aanpassing.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig wordt bevonden, wordt verworpen of anderszins onverbindend wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen in overleg treden om tot een nieuwe bepaling te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling behouden blijft.
Artikel 4. Aanbieding
 1. De aanbiedingen van de Verkoper zijn vrijblijvende aanbiedingen.
 2. Alle aan zakelijke Kopers aangeboden prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, eventuele in het kader van de Koopovereenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De totale prijzen worden aan de consument gepresenteerd, inclusief alle belastingen en kosten.
 4. Afbeeldingen, opgaven van afmetingen en verdere omschrijvingen door Verkoper zijn niet bindend en dienen slechts om een ​​idee te geven van de collectie.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de koopovereenkomst tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs.
Artikel 5. Koopovereenkomst
 1. Via de Webshop komt een overeenkomst pas tot stand indien Verkoper de bestelling van Koper schriftelijk bevestigt. Deze bevestiging bevat belangrijke kenmerken van de ondertekende overeenkomst (bijv. hoeveelheid, prijs en leveringstermijn).
 2. Verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht en zorgt voor een veilige digitale omgeving.
 3. Indien de aanvaarding van het aanbod voorbehouden of wijzigingen bevat, komt de overeenkomst eerst tot stand nadat Verkoper schriftelijk heeft bevestigd met deze voorbehouden of afwijkingen in te stemmen.
 4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Verkoper binden Verkoper slechts indien laatstgenoemde deze schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Verkoper is niet gebonden aan enige overeenkomst indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat er sprake is van een kennelijke fout of schriftelijke fout
 6. Elke Koopovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6. Herroepingsrecht consument
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product (bij meerdere producten in eenzelfde bestelling: na ontvangst van het laatste product) zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Dit herroepingsrecht sluit uit:
  1. producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet zijn vervaardigd en die worden vervaardigd op basis van individuele keuzes of beslissingen van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, inclusief alle geborduurde producten;
  2. verzegelde producten die vanwege gezondheidsbeschermende of hygiënische maatregelen niet geretourneerd mogen worden en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd;
  3. producten die door hun aard onomkeerbaar zijn vermengd met andere producten bij levering;
  4. Binnen 14 dagen na herroeping van het herroepingsrecht zendt de consument het product op eigen kosten terug, of overhandigt hij dit met eventuele geleverde toebehoren in originele staat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, met inachtneming van de instructies van de verkoper.
  5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper zo spoedig mogelijk overgaan tot terugbetaling, doch binnen 14 kalenderdagen na terugzending of herroepingsrecht.
Artikel 7. Betaling
 1. De koper betaalt de verkoper zonder opschorting of verrekening, voorafgaand aan of bij levering van het product. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen girale betaling te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.
 2. Als de verkoper goede redenen heeft om aan te nemen dat de koper zijn verplichtingen niet of niet op tijd zal nakomen, zal de koper op eerste verzoek van de verkoper onmiddellijk een bevredigende zekerheid stellen en deze zo nodig verhogen om naleving van al zijn verplichtingen.
 3. Indien Koper niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn betaalt, is hij 1% (één procent) rente per maand verschuldigd of zoveel meer als de wettelijke rente (voor zakelijke Kopers: handelsrente) bedraagt aan voor verschuldigde bedragen. Een gedeelte van een maand wordt beschouwd als een volle maand.
 4. Alle door Verkoper gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en incassokosten zijn voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% (vijftien procent) van het gevorderde bedrag, met een minimumbedrag van € 200,- exclusief BTW.
Artikel 8. Levering
 1. De verkoper kan producten in fasen leveren:
  1. In geval van levering aan consumenten blijft de verkoper verantwoordelijk voor risico en schade tot de levering.
  2. Bij levering aan zakelijke Kopers geschiedt verzending door Verkoper voor rekening en risico van de zakelijke Koper onder onverzekerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. Indien Verkoper het transport verzorgt in naam van (en voor rekening en risico van) de zakelijke Koper, zal hij naast de verzendkosten een extra vergoeding in rekening brengen.
  4. Waar van toepassing en voor eigen rekening en risico, zal de zakelijke Koper import- en exportvergunningen of enige andere vereiste officiële vergunning aanvragen, maar ook voldoen aan alle douaneformaliteiten voor het exporteren van producten.
 2. De verkoper zal de koper op de hoogte stellen van de daadwerkelijke leveringsdatum zodra deze door de verkoper is vastgesteld. In geval van een gefaseerde levering zal de Verkoper de Koper op de hoogte brengen van de datum van elke levering.De door de Verkoper opgegeven leveringsdata zullen nimmer als verplicht worden beschouwd, maar de Verkoper zal zich naar beste kunnen inspannen om op tijd te leveren
 3. De Verkoper blijft eigenaar van alle geleverde producten, om als onderpand te dienen voor hetgeen de Koper verschuldigd is met betrekking tot de leveringen door de Verkoper, inclusief rente en kosten.
 4. De Koper heeft op geen enkele wijze controle over producten die onder het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper vallen, veilig in overeenstemming met zijn normale bedrijfsuitoefening en de normale bestemming van de producten.
 5. Voor zendingen buiten Europa is ChefsCotton niet verantwoordelijk voor vertragingen door: - Lokale Feestdagen - Afhandeling bij de douane in het land van bestemming - Stakingen of andere bijzondere gebeurtenissen in het land van bestemming - Retourneren, deze kosten worden niet vergoed
Artikel 9. Keuring bij aflevering
 1. De Koper dient de producten bij aflevering te inspecteren.
 2. In geval van gebreken (bijv. capaciteit, kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen) dient de zakelijke koper de verkoper binnen twee werkdagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen, anders wordt de koper geacht de gekochte producten zonder gebreken te hebben ontvangen.
 3. t13>
 4. Onzichtbare gebreken die redelijkerwijs niet binnen twee werkdagen kunnen worden geconstateerd, dienen binnen 14 kalenderdagen na constatering van het gebrek, dan wel nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld na levering van het product.
 5. Indien de zakelijke Afnemer niet correct heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 9.2, vervalt iedere aansprakelijkheid.
 6. In de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, maatvoering, gewicht en uiterlijk gelden niet als gebreken.
 7. De vervaldatum van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en derden die door Verkoper zijn ingeschakeld bij de uitvoering van een Koopovereenkomst, bedraagt ​​één (1) jaar voor zakelijke Kopers.
Artikel 10. Garantie
 1. De verkoper zal de producten leveren in overeenstemming met de specificaties, kwaliteit en hoeveelheid vermeld in de orderbevestiging, met de eigenschappen die de koper mag verwachten bij normaal gebruik op basis van de overeenkomst.
 2. De in artikel 10.1 bedoelde garantie houdt in dat de Verkoper in geval van een terechte klacht de producten naar eigen goeddunken zal terugnemen, de ontbrekende onderdelen zal aanvullen of een nieuwe levering zal uitvoeren onder voorbehoud van terugzending van het defecte product.
 3. De garantie sluit defecten aan producten uit als gevolg van normale slijtage of schade als gevolg van omstandigheden buiten de macht van de verkoper, inclusief weersomstandigheden of schade toegebracht tijdens verzending.
Artikel 11. Stopzetting
 1. De Verkoper kan de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, beëindigen in de volgende gevallen:
  1. De Koper is in staat van faillissement verklaard of de Wet Incasso Natuurlijke Personen (WSNP) op hem van toepassing verklaard.
  2. De Koper is (voorlopig) surseance van betaling verleend of er wordt beslag gelegd op zijn vermogen.
  3. Het bedrijf van de Koper is geliquideerd of beëindigd.
  4. De Koper voldoet ondanks schriftelijke aanmaning niet aan enige betalingsverplichting.
Artikel 12. Aansprakelijkheid en overmacht
 1. Tenzij schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevend personeel, blijft de aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de geleverde producten waarop de aansprakelijkheid van Verkoper betrekking heeft, en/ of, indien de Verkoper verzekerd is tegen de gevolgen van het betrokken schadegeval, tot ten hoogste het bedrag dat de Verkoper van de verzekeringsmaatschappij zal ontvangen.
 2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, stagnatieschade, immateriële schade en gederfde winst/omzet
 3. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Verkoper aan Koper geleverde producten, waardoor deze derden mogelijk schade hebben geleden.
 4. Het recht op schadevergoeding vervalt binnen één jaar na de gebeurtenis waarop de schade is ontstaan ​​en waarvoor Verkoper aansprakelijk wordt gesteld.
 5. In geval van overmacht aan de zijde van de Verkoper kan hij ofwel de uitvoering van de Koopovereenkomst voor ten hoogste zes maanden opschorten, ofwel de Koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. .
 6. Onder overmacht aan de zijde van Verkoper wordt verstaan ​​elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Koopovereenkomst blijvend of tijdelijk - voor zover niet begrepen in het voorgaande - verhindert: oproer, (bedrijfs)handelingen, personeelstekort, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, onvrijwillig bezitsverlies, het niet tijdig leveren van materialen en producten door leveranciers, belemmerende overheidsmaatregelen en alle onvoorziene omstandigheden in de bedrijfsvoering.
Artikel 13. Klachtenregeling consumenten
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen veertien kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen veertien kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle overeenkomsten die Verkoper is aangegaan en waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen zakelijke Kopers en Verkoper zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Alkmaar.
 3. Verkoper heeft echter te allen tijde het recht een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de zakelijke Koper.
 4. De verkoper kan een geschil waarbij consumenten betrokken zijn, alleen voorleggen aan de woonplaats van de consument.

Artikel 15. Maatwerkartikelen

 1. Wanneer er maatwerk wordt gemaakt naar een standaard product spreekt ChefsCotton van een maatwerk product.
 2. Een op maat gemaakt product kan niet worden geretourneerd, tenzij er sprake is van een wettelijke wanpraktijk door de verkoper (ChefsCotton)
 3. Als we de aanpassingsgegevens niet volledig van de klant ontvangen, kunnen we de bestelling niet verwerken.
 4. ChefsCotton heeft 3-4 weken nodig om jouw gepersonaliseerde bestelling te verwerken, beginnend na het plaatsen van jouw bestelling of na jouw definitieve bevestiging als je onze Design Review Check heeft gebruikt. ChefsCotton kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen.
 5. ChefsCotton kan niet aansprakelijk worden gesteld voor borduurfouten die het gevolg zijn van onjuist doorgegeven informatie.

 6.  Het is niet mogelijk om een ​​aangepaste bestelling te annuleren na betaling of na jouw definitieve bevestiging als je de Design Review Check heeft toegevoegd.

 7. Om een ​​product te kunnen personaliseren met een logo is het noodzakelijk om een ​​borduurkaart te bestellen.
 8. Bij wijzigingen aan het logo zoals maat en/of kleur moet een nieuwe borduurkaart besteld worden.
 9. De borduurkaart blijft eigendom van ChefsCotton en wordt niet gedeeld met onze klanten. Het kan onbeperkt worden gebruikt op ChefsCotton.com.
 10. Wij behouden ons het recht voor om, zonder dat de klant ons hiervoor aansprakelijk kan stellen, wijzigingen in jouw design aan te brengen
 11. De kwaliteit van een bestand heeft een grote invloed op het borduurresultaat. De klant is steeds verantwoordelijk voor het aanleveren van een bestand van voldoende kwaliteit.
 12. Alle productafbeeldingen op de website en onze borduurtool zijn indicatief. Producten en bordurings kunnen afwijken van de preview of afbeelding en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend door de klant.
 13. Kleuren die op een scherm worden weergegeven, kunnen afwijken van de werkelijkheid..